حمل مشروبات الکلی

ماموران گشت انتظامی  یک خودرو را  متوقف کرده و سه لیتر مشروب گرفته و متهم را تحویل مرجع قضایی رودهن داده اند، حالا رای دکتر حامد رحمانیان، دکترای حقوق عمومی و دادرس باسواد رودهن را بخوانید: دادنامه شماره  9809972214500064  مورخ ۱۳۹۸/۱/۲ ...