اسناد حقوق بشری(11)

رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه مرحله واخواهی  واخواه  به علت اینکه چون وی توان پرداخت حق الوکاله وکیل   دارد پس توان پرداخت هزینه دادرسی دارد از  سوی دادگاه نخستین و نقض دادنامه از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین الملل ...