تنفیذ طلاق با تکیه بر اسناد حقوق بشری(1)

بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خواه (خواهان) با خواسته درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از سوی یکی از ایالات آمریکا توسط دادگاه نخستین و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و با تاکید بر حق دادخواهی(شنا ...

اسناد حقوق بشری (3)

رای دادگاه نخستین مبنی بر اجازه ازدواج دختر با نامزد مورد نظر و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین شرعی و به استناد اسناد داخلی و  بین المللی حقوق بشر و با تاکید بر حقوق بنیادین بشر از جمله حق ازدواج آزادانه و حق بر زند ...

اسناد حقوق بشری (1)

رای دادگاه نخستین مبنی بر رد درخواست متقاضی  سرپرستی طفل ( فرزندگی ) به علت  بیماری مسری  از نوع هپاتیت  متقاضی( زوج) داشتن خطر جسمی برای طفل و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران  با تاکید بر منافع عالیه طفل به استناد کنواسیون حقوق کو ...