تمایز بارنامه و راهنامه در تئوری و عمل

تمایز بارنامه و راهنامه در تئوری و عمل محمدعلی مجد بارنامه (Bill of Lading) و راهنامه (Sea Waybill) دو سند اصلی و شناخته شده حمل و نقل دریایی هستند که صرف نظر از نوع کالا و مقصد و مبدأ آن، مورد استفاده تجار و متصدیان حمل بار چه در سطح ملی و چ ...