بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌ التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

جناب آقای دکتر محدث مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه با عنایت به موافقت حضرت آیت‌اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸۹۹۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۰/۲۲۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۱/۱ ...