اقاله

به نام خدا دادخواست آقای محمد باقر حاجی خداوردیخان خواهان: محمد باقر حاجی  خداوردیخان بشماره ملی : 0452967384 خوانده : بیژن میری فرزند ولی الله بشماره ملی: 0072578718 خواسته : صدور حکم به احراز و اعلام وقوع اقاله (تفاسخ) نسبت به ق ...