ابلاغ بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها به پذیرش مستقیم شکایات مردم»

بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ ...