آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 98

آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 98 گامی به پیش، گاهی به پس حسین مشایخی وکیل پایه یک دادگستری پس از گذشت حدود 5 سال و چکش خوردن در کارگروه های کانون و قوه قضائیه، سرانجام آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله در تاریخ 1398/12/28 به تصویب رئیس قو ...