تغییر کاربری اراضی و باغ ها

گزارش سخنرانی جناب آقای محمد موسوی مقدم مورخ اول آبان ماه 1398 در ادامه برگزاری نشست­های کاربردی حقوقی، اولین جلسه آبان ماه با سخنرانی جناب آقای محمد موسوی مقدم با موضوع تغییر کاربری اراضی و باغات ساعت ۱۵ روز چهارشنبه در محل مؤسسه حقوقی دادفران شک ...

زیان دیرکرد پرداخت (13)

این ستون بیشتر علمی است تا صنفی اما موضوعات صنفی نیز درهم وبرهم ارائه می شوند هنوز که صحبت دوست دانشمند مرتضی شهبازی نیا را گوش نداده ام وپژوهشی ننوشته ام .در فاصله آن نوشته و نوشته کنونی دادنامه شعبه 15 دادگاه استان را که حاکمانه تجدیدنظرخواهی خارج ...

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (11)

اثر رعایت نکردن غبطه موکل چکیده:  رعایت نکردن غبطه موکل توسط وکیل مسوولیت‌آور است نه مبطل عمل حقوقی که وکیل انجام داده است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/09  شماره رای نهایی: 910997022440106  رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان به ...

زیان دیرکرد پرداخت (12)

آموخته ها واندوخته های یک وکیل علی صابری باسپاس از مهدی شیرخانی و پیشکش به خود او . دادنامه روشن است. فرضی را دربردارد که خواهان مدعیست مساحت ملک فروخته شده به وی کمتر از آن چیزی است که در مبایعه نامه قید شده و بر حسب متراژ کسری، کسر از ثمن ...

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (10)

علی صابری در این موضوع دگرسانی آموزه ها و رویکردها فراوان است و دادنامه های گوناگونی را گرد آورده ام . آهنگ آن دارم که بر پایه ی یکی از آنها چیزی با نام « آونگ میان عرف و قانون » بنگارم شاید برای مجله ی مدرسه ی حقوق. اما هم اکنون یکی از دادنامه ه ...

زیان دیرکرد پرداخت (11)

علی صابری پیشکش به نام و یاد خاطره ی استاد کاتوزیان و با سپاس از محسن ایزانلو و کامران آقایی . ماجرای اصلی برگرفتن و آوردن نوشته از کتب را به مناسبتی در نوشته وجه التزام در حقوق ایران (4) نگاشته ام و خوانده اید .استاد کاتوزیان در کتاب آمده در ...