اصلاحیه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه

در اجرای فصل سوم سند تحول قضایی مبنی بر تمرکززدایی، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه»، مصوب ۳/۷/۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود. الف) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود: ماده۱ـ دفاع از دعاوی طرح شده علیه واح ...

آیین‌نامه حق‌ الزحمه داوری

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است. آیین‌نامه حق الزحمه داوری ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و ...