سنجش رهایی بخش (2)

برخوردهای چندگانه در دادسرای کانون ما دادفران علی صابری میرشمس الدین ادیب سلطانی در برگردان پارسی آموزه و کتاب " کانت "  که کسانی مانند عزت الله فولادوند و دیگران، نقد عقل محض یا عقل نظری و ... نامیده بودندش آن را "سنجش خرد ناب" نام ن ...