ویروس و بازخوانی حقوقی آن

مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می­ شود. فرض قانون آن است که هرجا قراردادی انجام نشود، مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به قوه قاهره یا فورس ماژور نسبت داده و تقصی ...