زیان دیرکرد پرداخت (15)

ارز ،دیرکرد ویک دادنامه – علی صابری با سپاس از ایمان تیرداد که دادنامه را به من سپرد . این دادنامه ها دستاورد پی گرفت علاقه من است به انعکاس اندوخته های نظری در عمل وتبدیل شدن آنها به آموزه چنانکه دادنامه های ابلاغ شده به دفترم برای کارآموزانم ...

زیان دیرکرد پرداخت (14)

با سپاس از محمد بزرگ پناه. جمعه 13 دی 92 حدود ساعت 20 که به دلیل آخر هفته بودن به ظاهر فرد باید با خانواده بگذراند وبهترین فرصت است انسان به علاقه های ورزشی فرهنگی خویش برسد. جلوی تالار وحدت منتظر ورود بودم که یکی از هم دانشگاهی های پیشین که در م ...