اعتبار امر قضاوت شده (1)

        علی صابری با سپاس از دوست وهمکارم آقای مهدی شیرخانی که دسترسی به دادنامه شعب تشخیص دیوانعالی کشور را ممکن ساخت. پیش از این درباره اعتبار امر قضاوت شده دومطلب در سایت کاسپین نگاشته شد که همکارانم زهرا نصیری ومصطفی کاظمی مرا یاری وهمراهی ...