جلب ثالث (2)

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث علی صابری با سپاس از محمدرضا بوذری استاد و همکارم در این پرونده و پیشکش به محمد بزرگ پناه دوست عزیزم که رقیب فوتبالی و رفیق در امور صنفی هستیم ( تشکل علمی وکلا) و بسی از دادنامه های این ستون مدیون اوست . جالب تر از ...

جلب ثالث (1)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (6) علی صابری پیشکش به وکیل هم نوعم دکتر محمدرضا ملکی که هم وکیل قابلیست و هم رفیقی درخور . در این شماره ترجیح دادم یکی از بندهای نوشته خویش در یکی از معدود پرونده هایم در این ر ...