اعتراض ثالث (3)

ذینفع و ذی سمت بودن ادارات کل استان ها در پرونده هایی که ادارات شهرستانی طرف دعوی بودند به عنوان معترض ثالث علی صابری این پرسش را خدمت استاد مسلم آیین دادرسی مدنی دکتر حسن محسنی پیش نهاده ام شما نیز بخوانید و نظر دهید که آیا در این پرونده ادار ...

جلب ثالث (2)

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث علی صابری با سپاس از محمدرضا بوذری استاد و همکارم در این پرونده و پیشکش به محمد بزرگ پناه دوست عزیزم که رقیب فوتبالی و رفیق در امور صنفی هستیم ( تشکل علمی وکلا) و بسی از دادنامه های این ستون مدیون اوست . جالب تر از ...

جلب ثالث (1)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (6) علی صابری پیشکش به وکیل هم نوعم دکتر محمدرضا ملکی که هم وکیل قابلیست و هم رفیقی درخور . در این شماره ترجیح دادم یکی از بندهای نوشته خویش در یکی از معدود پرونده هایم در این ر ...