خوانده تسهیلی ( آسان گر ) -1

علی صابری با سپاس از مهدی شیرخانی همکارم در این پرونده و پیشکش به دکتر عبدالله خدابخشی. دوست نازنیم محمدرضا بوذری، لطف می کند و از کانال تلگرامی دکتر خدابخشی مطالبی را برایم می فرستد. پیمانی که با خود داشتم تا درباره ی دکتر خدابخشی و کارهای ای ...