ابطال مزایده (2)

علی صابری به نام خدا دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده بشماره بایگانی 980081 موضوع دادخواست نخستین آقای غلامرضا بابایی در برابر دادخواهانمان آقایان محمد اتابکی، حسین و محمد یون ...

ابطال مزایده (1)

 دادنامه شماره 910997511290857-20/6/1391 پرونده شماره 900633 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اهم نکات حقوقی: دعوای ابطال عملیات اجرایی؛ ماهیت مزایده و اثر نقض برخی از تشریفات غیرمؤثر؛ اثر قواعد عمومی قراردادها در تحلیل مزایده؛ ...