اعتراض ثالث (3)

ذینفع و ذی سمت بودن ادارات کل استان ها در پرونده هایی که ادارات شهرستانی طرف دعوی بودند به عنوان معترض ثالث علی صابری این پرسش را خدمت استاد مسلم آیین دادرسی مدنی دکتر حسن محسنی پیش نهاده ام شما نیز بخوانید و نظر دهید که آیا در این پرونده ادار ...

ابطال مزایده (2)

علی صابری به نام خدا دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده بشماره بایگانی 980081 موضوع دادخواست نخستین آقای غلامرضا بابایی در برابر دادخواهانمان آقایان محمد اتابکی، حسین و محمد یون ...

ابطال مزایده (1)

 دادنامه شماره 910997511290857-20/6/1391 پرونده شماره 900633 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اهم نکات حقوقی: دعوای ابطال عملیات اجرایی؛ ماهیت مزایده و اثر نقض برخی از تشریفات غیرمؤثر؛ اثر قواعد عمومی قراردادها در تحلیل مزایده؛ ...

داوری (1)

علی صابری با سپاس از کوروش افشار شوربختانه قرارداد بین بانک و خواهان با وجود همه ی تلاش های کوروش خان در دسترسم قرار نگرفت. این هم خود آسیب شناسی می خواهد. موکلی که رأی به ضررش قطعی شده آسمان و ریسمان می بافد، از وکیل معجزه می خواهد، پیاپی شک ...

اعاده دادرسی (2)

بندهای 3 و 4 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 371 همان قانون علی صابری با سپاس از علی افشار که دادنامه ها را به من داد. دادنامه ی شعبه ی 50 دادگاه تجدیدنظر را بخوانید به عنوان آخرین دادنامه این پرونده . اگر جای خریدار یا وکیل او بودید ...

اعاده دادرسی (1)

بند 3 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و یک دادنامه بدون استدلال علی صابری با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه ها را به من سپرد. به گفته های مهدی شیرخانی به نقل از موکلش که گفته است خواهانِ اعاده دادرسی، صاحب تالار معروف (ف) است و بسیاری از مقامات، ...