ابطال مزایده (2)

علی صابری به نام خدا دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده بشماره بایگانی 980081 موضوع دادخواست نخستین آقای غلامرضا بابایی در برابر دادخواهانمان آقایان محمد اتابکی، حسین و محمد یون ...

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت بانگاه بر اصلاحات اسفند1398 ندا خسروی راد در کشور ما اجرای ثبت مهمترین واحد اجرا بعد از واحد اجرای احکام مدنی است که بر اساس "قانون قانون ثبت اسناد و املاک" مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحات بعدی و مکمل آن "آیین نا ...

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی علی صابری حقوق علم سوء تفاهم هاست جایی که دو اراده در برابر هم مدعی حق هستند و هر یک حتی اگر دیگری را باطل نداند دست کم خود را محق تر می نمایاند . برخورد این دو اراده گاه در عالم حقوق پیش از بروز اختلاف صورت گرفته چیزی که نام ...

مطالبه وجه چک (1)

عدم تاثیر برگشت زدن ۱۵ روزه چک بر اسقاط حق شکایت از ضامن و همچنین ایداع خسارت احتمالی برای تامین خواسته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/98/1306 تاریخ نظریه : 1398/12/24 پرسش: چکی خارج از مهلت پانزده روز به صدور ...

رأی های فره مند

موجب افتخار است که دکتر جعفری تبار با بیان زیبای خویش به این رأی ملی توجه کرده اند و بدون فروتنی من برگی هستم از این شاخه. پس به عنوان دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شاگرد معنوی دکتر جعفری تبار به وجود ایشان و دوستی با ایشان و توجهشان به این د ...

الزام به تنظیم سند رسمی (1)

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده  شماره های 970394 و 980679    موضوع دادخواست نخستین خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت خواندگان از جمله موکل آقای ...

وجه التزام (7)

کتاب ارزشمند دیو در شیشه ی دکتر جعفری تبار را بخوانید. برای نمونه در بحث وجه التزام که موضوع این ستون است با حفظ حق نویسنده و ناشر، بخش های مستقیم را می آورم هر چند یکی دو جای دیگر کتاب نیز به عنوان نمونه به وجه التزام اشاره شده. نیز تفسیر درخشان اس ...