نحوه احضار اشخاص حقوقي

شماره ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ مورخ ١7/٦/١٣٩٨ جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره ومديرعامل روزنامه رسمي كشور با احترام تصوير بخشنامه شماره  ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ مورخ ١٦/٦/١٣٩٨  رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقي» جهت درج در ...