سوگ داشت

جناب آقای مسعود رنجبر آگاه شدیم که در اندوه از دست دادن پدر گرامیتان در سوگ نشسته اید. با شما و خانواده ی ارجمندتان و بازماندگان در این اندوه ناگوار انبازیم. برای شما شکیبایی و برای عزیز درگذشته آمرزش را از پروردگار خواستاریم. مؤسسه حقوقی دادف ...