عدم رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی

به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود تاریخ رای نهایی: 1391/10/30 شماره رای نهایی: 9109970902202478 رای دیوان عدالت اداری خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی‏ عنه فوق ‏الذکر ، مبنی ...

جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی نظر به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۱۳۲ قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته اس ...