سرقفلی (2)

چکیده: از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا ...

سرقفلی (1)

تقاضای فروش سرقفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید رای دادگاه تجدید نظر خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به ط ...