اعتبار امر قضاوت شده (2)

برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه. چکیده :فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند. شماره رأی نهایی:9209970220101341 تاریخ:1392/10/03 رأی بدوی: در این پرونده خانم ن.الف. به وکالت از خواهان ...