توهین و افتراء (3)

چکیده :حق دادخواهی زائل کننده سوءنیت متهم در بزه افترا است. تاریخ رای نهایی :1393/02/31 شماره رای نهایی :9309970223900255 رای بدوی : در خصوص اتهام آقای ف.س. و ص.م. مبنی بر توهین و افتراء کیفرخواست مورخه 7/11/92 نظر به شکایت شاکی و اس ...