تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها (13)

به نام خدا دادرس ارجمند شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی بخش رودبار قصران با درود و سپاس درباره پرونده 9709982993700495 به شماره بایگانی 970503 موضوع دادخواست اداره ی منابع طبیعی شمیرانات در برابر دادخواهمان آقای علی خالویی کهنگی و دیگران به ...