تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها (13)

به نام خدا دادرس ارجمند شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی بخش رودبار قصران با درود و سپاس درباره پرونده 9709982993700495 به شماره بایگانی 970503 موضوع دادخواست اداره ی منابع طبیعی شمیرانات در برابر دادخواهمان آقای علی خالویی کهنگی و دیگران به ...

اضافه یا کسر مساحت مبیع (1)

استدلال دادگاه در محکوم‌کردن فروشنده ملک به پرداخت مازاد بهای مورد معامله در شرایطی که متراژ مبیع، کم‌تر از میزان معین‌شده در قرارداد درآمده است: دریافت مازاد ثمن بر قیمت مبیع توسط فروشنده نوعی دارا شدن غیرعادلانه است ، در عرف معاملات امروزی، ...