اسناد حقوق بشری(11)

رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه مرحله واخواهی  واخواه  به علت اینکه چون وی توان پرداخت حق الوکاله وکیل   دارد پس توان پرداخت هزینه دادرسی دارد از  سوی دادگاه نخستین و نقض دادنامه از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین الملل ...

اسناد حقوق بشری (10)

تأييد رأي دادگاه نخستین، مبنی بر افزایش زمان ملاقات پدر با فرزندان پسر( ۳ساله و ۸ساله ) ، به مدت ۴۸ساعت متوالی( روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته ) و در مقابل، کاهش زمان ملاقات پدر با فرزندان، به مدت ۲۴ساعت در هفته ( روزهای پنجشنبه تا جمعه ) از سوی ش ...

اسناد حقوق بشری (7)

اعتراض دادستان شهرستان به حکم دادگاه نخستین مبنی بر  حجر  شخص  بلحاظ  عقب ماندگی ذهنی و رد تجدیدنظر خواهی دادستان  و تایید دادنامه  از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر  از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای ...

اسناد حقوق بشری (3)

رای دادگاه نخستین مبنی بر اجازه ازدواج دختر با نامزد مورد نظر و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین شرعی و به استناد اسناد داخلی و  بین المللی حقوق بشر و با تاکید بر حقوق بنیادین بشر از جمله حق ازدواج آزادانه و حق بر زند ...

اسناد حقوق بشری (2)

حکم به بطلان دعوی زن با خواسته طلاق از سوی دادگاه نخستین، و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران  بر اساس موازین شرعی ( آیات قرآن کریم و حدیث ) و  قانونی(  اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر)  و با تاکید بر لزوم داشتن امنیت  جسمی و روحی و ...