استقلال شرط داوری (1)

اثر درخواست اعمال حق فسخ یا تأیید فسخ بر شرط داوری دادنامه دادگاه تجدیدنظر در تحدید شرط داوری و عدم استقلال شرط از پیمان پایه و نیز سرایت اثر بطلان به فسخ درخور چالش جدی است. چکیده: در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل ا ...