شرط داوری (1)

پرسش همکاران ارجمند و پیشکسوت، اساتید گرامی شرط داوری را به دقت بخوانید و بر اساس آموزه های نظری و رویه قضایی به ویژه لطفاً اگر دادنامه ای در اختیار دارید اظهارنظر فرمایید؛  در فرض عدم توافق بر داور مرضی الطرفین آیا یکی از ایشان می تواند به دا ...

استقلال شرط داوری (1)

اثر درخواست اعمال حق فسخ یا تأیید فسخ بر شرط داوری دادنامه دادگاه تجدیدنظر در تحدید شرط داوری و عدم استقلال شرط از پیمان پایه و نیز سرایت اثر بطلان به فسخ درخور چالش جدی است. چکیده: در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل ا ...