خلع ید (16)

چکیده: اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعداً منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است.  اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی‌تواند ادعای مالکیت منافع آنرا نماید. تاریخ رای نهایی: 1391/11/24 شماره رای نها ...