اعتراض ثالث (8)

دادنامه را بخوانید. تذکر دادرسان دادگاه به شهروندان عادی جالب و درخور درنگ است. لایحه تجدیدنظرخواهی را در اختیار دارم . هر که خواست پیشکش می کنم تا داوری کند تذکر دادرسان به جا است یا نه. در این کشاکش نقد چگونه نوشتن را بیاموزیم. به هر حال همین اندا ...