ارکان تحقق دعوا (1)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر ارکان دعوی در آیین دادرسی مدنی علی صابری با سپاس از مرتضی درویشی هر چند با نتیجه ی دادگاه تجدیدنظر موافقم اما استدلال ضعیف است. عدم اجرای تعهد، خود انکار یا تجاوز  به حق است. هنگامی که خوانده راست یا ...