وجه التزام (8)

کلاسه پرونده: 86/29/ت245

مرجع رسیدگی: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

متن رأی

تجدید نظرخواهی آقای “ی” با وکالت آقای “ط” از دادنامه شماره 443- 86/5/8 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 85/1061 که به موجب آن مشارالیه نه­تنها به تنظیم سند رسمی مورد معامله به پلاک ثبتی 17789/118 بخش 10 تهران به­نام خانم “الف” و پرداخت خسارات دادرسی در حق وی محکوم گشته بلکه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال خسارت قراردادی نیز محکومیت یافته­است در آن قسمت که دادنامه ناظر بر الزام مشارالیه (تجدید نظرخواه) به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده می­باشد با توجه به محتوای پرونده وارد و موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده و دلیل دیگری هم که نقض دادنامه تجدید نظرخواه را ایجاب کند در این مرحله از دادرسی ارائه نشده و لذا مستندا به ماده 358 همان قانون با رد تجدید نظرخواهی تأیید می­شود. اما در خصوص تجدید نظرخواهی از قسمت دیگر دادنامه فوق­الذکر که ناظر بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال خسارات قراردادی است از آنجا که اولا ملک مورد معامله طبق مندرجات ظهر بیع­نامه حتی پیش از موعد مقرر تحویل خریدار شده، ثانیا: درج این نوع وجه التزام­ها در قرارداد، بیشتر به منظور التزام فروشنده به تهیه مقدمات لازم برای تنظیم سند و تحکیم معامله می­باشد و در واقع بیع مبنیا براین شرط منعقد نشده و جزو ارکان آن هم نیست که به تحقق بیع اخلال نماید، ثالثا با صرف­نظر از شهادت­نامه ابرازی وکیل تجدید نظرخواه مشعر بر شهادت کتبی دو نفر، به توافق طرفین به تنظیم سند رسمی تا زمان اخذ پایان کار، در واقع بدون اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمی­باشد و در ما نحن­فیه به دلالت گواهی پایان کار ساختمان به شماره 52089915 این گواهی در تاریخ 85/10/11 از طرف شهرداری منطقه 5 صادر شده و صدور آن گواهی از وظایف و اختیارات شهرداری است که اراده فروشنده در صدور یا عدم صدور آن مدخلیت ندارد و دلیلی هم بر مسامحه فروشنده نسبت به اخذ آن ارائه نشده­است، رابعا تجدید نظرخواه اراده و حسن­نیت خود را به تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایان گواهی ساختمان طی اظهارنامه شماره 3010- 85/11/1 اعلام نموده و این موضوع نشانگر التزام وی به انجام معامله می­باشد، خامسا تنظیم سند رسمی در تحقق عقد بیع موضوعیت نداشته بلکه از تشریفات قانونی و لوازم آن می­باشد که به تأخیر در انجام آن اساسا ضرری متوجه خریدار نشده­است (خصوصا اینکه مبیع هم در موعد مقرر تحویل او شده­است) و از طرفی هم شرط اساسی جبران خسارت این است که بدوا خسارتی وارد شده­باشد، لیکن در مانحن­فیه دلیلی بر ورود خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم آن ابراز و ارائه نشده­است و اساسا ورود خسارت به این دلیل بعید می­باشد و لذا براین مبنا در این قسمت از دادنامه تجدید نظرخواهی با بند “ه” ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق تشخیص و مستندا به ماده 358 همان قانون همان قسمت از دادنامه نقض و حکم به رد دعوی مطالبه خسارت قراردادی صادر می­شود و رأی صادر شده قطعی است.

مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاه شما