وجه التزام (7)

کتاب ارزشمند دیو در شیشه ی دکتر جعفری تبار را بخوانید. برای نمونه در بحث وجه التزام که موضوع این ستون است با حفظ حق نویسنده و ناشر، بخش های مستقیم را می آورم هر چند یکی دو جای دیگر کتاب نیز به عنوان نمونه به وجه التزام اشاره شده. نیز تفسیر درخشان استاد از ماده 282 قانون مدنی در کتاب خواندنی است که چون موضوع این بخش نیست نمی آورم.

دیدگاه شما