وجه التزام (5)

رای تجدیدنظر

آقای ع.ح. با وکـالـت آقـای پ.م. به‌ طـرفیـت آقـای ر.ق. نسبـت به قسمتی از دادنامه شماره 367 مورخ 25/4/92 شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده که به‌موجب آن درباره‌ی دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه خسارت بابت عدم اجرای تعهد روزانه مبلغ یک میلیون ریال با این استدلال که گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 165 حوزه ثبتی تهران مؤثر تلقی نمی‌گردد. حکم به رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه وفق مندرجات قرارداد استنادی پرداخت الباقی ثمن معامله موکول به زمان تنظیم سند رسمی گردیده است و این بدان معنا است که فروشنده (تجدیدنظرخواه) بایـد تا زمـان تنظیم سند رسمی (30/4/91 که به لحاظ تعطیلی موعد مذکور تاریخ 31/4/91 ملاک عمل است) مقدمات انتقال رسمی ملک به نام خریدار را (تجدیدنظرخوانده) از قبل أخذ پاسخ استعلام ثبتی ارائه مفاصاً حساب شهرداری، دارایی و … (وفق بند 1 – 6 قرارداد) فراهم نماید و صرف حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی بدون اینکه تشریفات مقدماتی انتقال رسمی ملک را انجام داده باشد، مؤید انجام تعهد نمی‌باشد، نظر برابر نامه شماره 1027 مورخ 9/4/92 دفتر اسناد رسمی شماره 167 حوزه ثبتی تهران تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم أخذ استعلام ثبت و سایر مستندات لازم موفق به أخذ گواهی عدم حضور نشده و گواهی صادر شده برای نام‌برده فقط به‌منزله اعلام حضور ایشان بوده بنابراین تجدیدنظرخواه به جهت عدم انجام تعهد مذکور استحقاق أخذ خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را ندارد، بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.


رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نورزاد ـ صداقتی

دیدگاه شما