وجه التزام (14)

تاریخ رای نهایی:

1393/12/16

شماره رای نهایی: 9309970223501043

رای بدوی

در مورد دادخواست خانم م.الف. دادخواستی به وکالت از آقای م.ر. به طرفیت آقای س.س. با وکالت آقای م.م. به خواسته مطالبه مبلغ 150.000.000 ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از عدم تخلیه مورد اجاره از قرار روزی 1.000.000 ریال از مورخ 93/4/30 لغایت زمان تقدیم دادخواست و پس از آن مطالبه مبلغ روزانه 1.000.000 ریال تا روز تخلیه موضوع قرارداد شماره 916692 مورخ 89/7/3 به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده را وارد و موجه می‌داند زیرا با تمدید قرارداد صرفاً مدت اجاره و نیز وجه قرض‌الحسنه پرداختی تغییر نموده است و تبدیل تعهد صورت گرفته، به عبارت دیگر تعهد بر پرداخت خسارت قراردادی صرفاً مربوط به قرارداد نخستین بوده و تسری آن بر توافق بعدی مستلزم تصریح داشته که چنین امری صورت نگرفته است با این وصف خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 210…93 مورخ 93/3/24 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوای مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم تخلیه مورد اجاره صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده، مستدلاً و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه

یک پاسخ

دیدگاه شما