نظریه مشورتی شماره 7/99/1440

شماره نظریه : 7/99/1440
شماره پرونده : 99-116-1440 ح
تاریخ نظریه : 1400/02/06

استعلام :

آیا سهامداران شرکت #سهامی_خاص می‌توانند علیه #مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟

پاسخ :

اولاً، برابر ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقنن به دارندگان یک پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذی‌نفع و اصیل در دعوا، #شرکت است و نه #سهامدار؛ بنابراین، سهامداران در مواردی می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعوای حقوقی کنند که صریحاً مقنن چنین اجازه‌ای به آنان داده باشد.

ثانیاً، در مواردی که مدیران شرکت‌های سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق ماده 151 لایحه قانونی یاد‌شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند واّلا برابر ماده 154 لایحه قانونی یاد‌شده «… در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسؤولیت مدنی، مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.» بنابراین، و سهام‌داران صرفاً می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کنند و یا نسبت به اعلام جنبه عمومی جرم رأساً اقدام کنند.

دیدگاه شما