مطالبه وجه چک (1)

عدم تاثیر برگشت زدن ۱۵ روزه چک بر اسقاط حق شکایت از ضامن و همچنین ایداع خسارت احتمالی برای تامین خواسته

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/1306

تاریخ نظریه : 1398/12/24

پرسش:

چکی خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است:

▪️ اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟

▪️ ثانیا، با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این‌که باید قائل به تفکیک شد؟

پاسخ :

۱- حکم خاص ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود.

 ۲- هم‌چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود.

۳- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.

دیدگاه شما