مطالبه خسارت بیکاری، مطالبه عدم النفع

چکیده:

در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.

تاریخ رای نهایی:

1393/11/28

شماره رای نهایی: 9309970908900387

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ب. به طرفیت آقای ح.م. دادخواست مطالبه خسارت ایام بیکاری در پی تصادف با خودرو خوانده تقدیم نموده که در شعبه 23 شورای حل اختلاف اراک به کلاسه 930005 ثبت و قاضی شورا به موجب دادنامه شماره 31 – 10/2/93 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی اراک صادر نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه 930142 ثبت و خواهان در جلسه مورخ 10/4/93 دادگاه توضیح داده که: «در تاریخ 1/7/92 با موتور با وسیله نقلیه خوانده تصادف کردم و پرونده کیفری در دادسرا مطرح است. بابت ایام بیکاری چون راننده تاکسی هستم، خسارت ایام بیکاری را خواهانم.»

خوانده اعلام نموده که: «تصادف را قبول دارم. خودروی بنده بیمه ک. است و تصادف عمدی نبوده است.» (ص29) متعاقب این جلسه، دادگاه به موجب دادنامه شماره 274 – 11/4/93 اجمالاً‌ چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه توضیحات خواهان مصداق عدم‌النفع بوده و مطابق ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، لذا دادگاه رأی بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد… » (ص32)

خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده با اعسار از هزینه این مرحله که پس از صدور رأی بر قبول اعسار وی مطابق دادنامه شماره 483 – 12/6/93 و انجام تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ 9/10/93 به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با عنایت به مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/39 که قانونی خاص است و نظر به اینکه موضوع مطروحه از باب عدم‌النفع نیست، بلکه تصادف منجر به بیکاری موقت مصدوم شده است؛ لکن چون پرونده کیفری در جریان رسیدگی مقدماتی بوده و حکم قطعی کیفری صادر نشده است، اقتضای توقف رسیدگی داشته نه صدور رأی بر بطلان دعوی بطور کلی؛ لذا مستنداً‌ به ماده 367 و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاه شما