ماده 12 و ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (2)

این دادخواست را بخوانید. نکات حقوقی آن جالب است البته چون در زمان های گوناگون و با ویرایش های پی در پی افرادی متفاوت رو به رو شده ادبیات آن ناهمخوان است. فشردگی زمانی به هنگامی که وکالت را پذیرفتم 26 اسفند 98 مانع شد آن را بازنویسی کنم اما به هر حال مسئولیت با من است. امید آن دارم که همکاران به ویژه متخصصین امور اراضی و نیز پرونده های رسیدگی پذیر در دیوان عدالت اداری مرا راهنما باشند. تا دلتان بخواهد موضوع حاشیه ای و خاطره وجود دارد بماند برای تاریخ شفاهی.

یک پاسخ

دیدگاه شما