قرار عدم صلاحیت(2)

علی صابری

دادنامه های صادر شده را بخوانید. جالب و آموزنده هستند. اگر چالش دادرسی دارید بیان کنید و آن ها را بسنجید. یاد آور می شوم آقای خسروی دادرس شعبه ی 37 دیوان عالی کشور همانی هستند که در مجله قضاوت دادنامه دادرسان را از نظر نگارشی واکاوی می کردند. از سوی دیگر افزون بر قانون می دانید که دوست و همکلاسم دکتر محسن نجفی خواه که در دوره ی کارشناسی با هم یار گرمابه و گلستان بودیم نقش بسزا و پررنگی در گسترش فعالیت و عملکرد کمیسیون اشاره شده در دادنامه ها و کارکرد آن داشته اند. البته در کنار یادکرد از کارآیی نامبرده و سپاسشان، داوری درباره ی جایگاه این کمیسیون و نقش آن و آسیب شناسی و نیز نقاط ضعف و قوتش امری بایسته و شایسته و بر عهده ما حقوقدانان است که بسنجیم که آیا در قضازدایی نقشی داشته است یا خیر؟

دیدگاه شما