فسخ (5)

پرونده کلاسه 9209980228700363 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شماره 21 تهران دادنامه شماره 9309970228700402

خواهان­ها:

1. خانم ن.آ 2. آقای م.آ با وکالت خانم ن.ع

خواندگان:

1. آقای ش.ک 2. آقای م.ت 3. آقای ر.ت با وکالت آقای ح.م

خواسته: فسخ قرارداد

رأی دادگاه

آقای م.ش به وکالت از م و ن .آ به طرفیت م،ر. ت و ش.ک دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارت دادرسی را اقامه نمودند در جریان دادرسی خانم­ها ن.ع و پ.ح به وکالت از خواهان و آقای ح.م  به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک­های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره از بند 2 – 4 معامله اعلام انفساخ آن مورد استدعاست وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده­ها برابر شده است و دو نفر از وراث تقاضای فسخ کرده­اند و فروشنده به لحاظ بدهی­های تجاری مغازه چک را به بانک نبرد دادگاه توجه دارد که اولاً با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان­ها مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد ثانیاً خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است 50 میلیون تومان را هم­زمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و این گونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است ثالثاً فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک­ها که باقیمانده ثمن معامله بوده­اند در قید حیات بودند و چک­ها را در هنگام سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن به بانک محال علیه ارائه نکردند بلکه یک سال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند رابعاً با استماع اظهارات گواهان احراز شد که دفاع  وکیل خواندگان دائر بر اینکه به لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگان­های دولتی مثل بیمه و شهرداری خود فروشنده صلاح دانستند که چک­ها را به بانک ارائه نکنند محمول بر صحت و مطابق با واقع می­باشد در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان­ها صادر و اعلام می­دارد حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

سید مفید کلانتریان

مستشار دادگاه تجدید نظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

دیدگاه شما