فایل صوتی کارگاه «فرایند دادرسی در نظام مالیاتی ایران»
با حضور:

دکتر فرشید فریدونی (مدیر کل سابق مالیات بر ارزش افزوده تهران و مدیر کل سابق مالیات غرب تهران)

احمد غفارزاده
(عضو هیأت مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی)

۲۳ دی ماه ۹۸
برگزار کننده :جامعه ی وکلای پیشرو