عدم رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی

به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود

تاریخ رای نهایی: 1391/10/30

شماره رای نهایی: 9109970902202478

رای دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی‏ عنه فوق ‏الذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره … می ‌‏باشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکی‏ عنه به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت مشارالیها را مردود اعلام نموده است. از آنجایی‏ که مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمی ‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوق ‏الذکر وجود دارد، مشمول بند 2 ماده 2 قانون گزینش نیست و همان‏گونه که از متن فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظم ‏له بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص می‏ بایست اجتناب به عمل آید. بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترض‏ عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع می‏ شود. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

 رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

 عرفان ـ اسکندری/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاه شما