شرط داوری (1)

پرسش

همکاران ارجمند و پیشکسوت، اساتید گرامی

شرط داوری را به دقت بخوانید و بر اساس آموزه های نظری و رویه قضایی به ویژه لطفاً اگر دادنامه ای در اختیار دارید اظهارنظر فرمایید؛  در فرض عدم توافق بر داور مرضی الطرفین آیا یکی از ایشان می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تعیین داور مرضی الطرفین را بخواهد؟ به عبارتی آیا شرط داوری قابل اجراست؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ چرا و با چه استدلالی و به کدام استناد؟ تسریع در پاسخگویی موجب سپاس خواهد بود.

دیدگاه شما