سوگداشت

شوربختانه همکار عزیزمان آقای دکتر علی صابری و همسر نازنینشان، سرکار خانم مهناز کاظمی در سوگ از دست رفتن مادربزرگ عزیز خانم کاظمی  نشسته اند. ما و دیگر همکارانمان در دفتر از صمیم قلب در این اندوه خود را شریک دانسته و برای آن عزیز از دست رفته آمرزش و برای بازماندگان به ویژه آن دو نازنین پیش گفته شکیبایی را از پروردگار خواستاریم.

مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما