رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی

شماره۹۰۰۰/۱۶۳۱۷۵/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۹۰۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۶۲۷۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۶۲۷۰۶/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۹
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۹۰۷۲/۱۰۰ـ ۹۷/۸/۱۵ مبنی بر انعکاس دادخواست‌های تقدیمی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مرکزی به حوزه ریاست قوه قضائیه، به‌اطلاع می‌رساند: منظور از دعاوی مورد اشاره در بخشنامه سابق الصدور دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در مورد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که در اجرای مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ گردیده و سایر دعاوی مطروحه از ناحیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر دلیل نام بانک مرکزی نیز در ردیف خواندگان درج شده و بانک طرف دعوی قرار گرفته از بخشنامه مذکور خروج موضوعی داشته و نیازی به اعلام آن به حوزه ریاست نمی باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
ـــــــ

دیدگاه شما