رأی های فره مند

موجب افتخار است که دکتر جعفری تبار با بیان زیبای خویش به این رأی ملی توجه کرده اند و بدون فروتنی من برگی هستم از این شاخه. پس به عنوان دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شاگرد معنوی دکتر جعفری تبار به وجود ایشان و دوستی با ایشان و توجهشان به این دادنامه بر خود می بالم.

کتاب دیو در شیشه، حسن جعفری تبار،انتشارات نگاه معاصر،صفحه 25

دیدگاه شما